Noun (plural medicines)

  1. Examples

    • After Nikiwe had finished her matric, she went to study medicine in Johannesburg

      Emuva kokuthi uNikiwe eseqede umatekuletsheni wakhe, waya ukuyofundela ubudokotela eGoli

Powered by Oxford