Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi zalo ku-isiZulu

: zalo1zalo2

zalo1

Pronoun

 1. Izibonelo

  • Ayikho into izwe elingayenza uma izizwe zalo zingahlangene

   There is nothing a country can do if its people do not unite

 2. Izibonelo

  • Ihlobo nalo liza nezimvula zalo eziningi

   Summer comes with its heavy rain

 3. Izibonelo

  • Futhi abagxeki abahlukanisi udlame ngezigaba zalo

   Furthermore, the critics do not distinguish violence according to its categories

 4. Izibonelo

  • Le nkantolo izokuluhlola lolu daba lonke, hhayi nje izingxenye zalo

   This court will investigate this serious matter entirely, and not only its parts

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi zalo ku-isiZulu

: zalo1zalo2

zalo2

Adjective

 1. Izibonelo

  • Uma njalo ethanda angasuke lapho asho izibongo zalo mufo

   Whenever he likes, he can recite the praise songs of this man

 2. Izibonelo

  • Kuthiwa kodwa emva kwalokho kazifanga izimbuzi zalo mnumzane

   It is said that after that the goats of this gentleman did not die

 3. Izibonelo

  • Sicela izikhulu zalo mnyango zike ziyibheke le nkinga

   We request the officials of this department to look at this problem at another time

 4. Izibonelo

  • Wayesebenzisa budedengu izimali zalo mnyango ekuthengweni kwezakhiwo

   She used the money of this department irresponsibly to buy buildings

Ixhaswe u-Oxford