Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi walo ku-isiZulu

: walo1walo2

walo1

Pronoun

 1. Izibonelo

  • Ihhashi limwisile umgibeli walo

   The horse threw off its rider

 2. Izibonelo

  • Yebo ijaji liwenzile umsebenzi walo kahle

   Yes, the judge did his job well

 3. Izibonelo

  • UFudu lwambuka nje umngane walo ehamba eze eyosithela ejikeni

   The tortoise looked at his friend as he went off, until he disappeared at the turn in the road

 4. Izibonelo

  • Lusakhula uLundi, nomlando walo usaqhubekela phambili

   Ulundi is still growing and its history is ongoing

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi walo ku-isiZulu

: walo1walo2

walo2

Adjective

 1. Izibonelo

  • Uyise walo mfana ushone eminyakeni emibili eyedlule

   The father of this boy passed away in the last two years

 2. Izibonelo

  • Kusho ukuthi le nduku agadla ngayo iyehlulwa umuthi walo mfana

   It means that the stick with which he strikes is overpowered by the medicine of this boy

 3. Izibonelo

  • Kanti kuphinde kwavela futhi ukuthi uphinde akwelete nomakhi walo muzi ngengama-R250 000

   It again appeared that he also owed the builder of this house R250 000

 4. Izibonelo

  • UMyeza uthi kwambiza engama-R500 ukuthenga umfanekiso walo mdlalo

   Myeza said it cost him R500 to buy a photo of the game

Ixhaswe u-Oxford