Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi ngawo ku-isiZulu

: ngawo1ngawo2

ngawo1

Adverb

 1. Izibonelo

  • Okuhle nokubi ngawo lo msebenzi ...

   The good and bad about this work ...

 2. Izibonelo

  • Kusobala ukuthi umkhonto angigwaze ngawo umZulu bewunesihlungu

   It is clear that the spear with which the Zulu person stabbed me had poison on it

 3. Izibonelo

  • Amadlozi yiwona asimame impilo yethu. Asikhulumi ngawo sethembele kuwona

   It is the ancestral spirits that strengthen our lives. We do not speak about them, we believe in them

 4. Izibonelo

  • Ake usho amazwi abambonga ngawo uMandlakhe ngenkathi ebasiza ngemali

   Please relate the words with which they thanked Mandlakhe when he assisted them with money

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi ngawo ku-isiZulu

: ngawo1ngawo2

ngawo2

Adverb

 1. Izibonelo

  • Ngawo unyaka odlule kwaba nezigameko eziningi zokuqolwa

   During the past year there were many incidents of robbery

  • Bamshiya esibhedlela e-Addington ngawo uLwesibili ebusuku

   They left him in the Addington Hospital on Tuesday evening

  • Yimaphi amalanga angathengisanga ngawo?

   On which days didn't she sell?

Ixhaswe u-Oxford