Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi ngalo ku-isiZulu

: ngalo1ngalo2

ngalo1

Adverb

 1. Izibonelo

  • Sizokwenza leli su esike sakhuluma ngalo izolo

   We will implement this plan which we talked about yesterday

 2. Izibonelo

  • Leli randi ngiyoze ngithenge ngalo into esiyoyidla noNozipho

   With this money I will go and buy something that Nozipho and I will eat

 3. Izibonelo

  • "Ngiyezwa dade nanxa ngingakathandi ukuxoxa lutho nje ngalolu daba okhuluma ngalo," kusho uBhekokwakhe

   "I understand, my sister, even though I still don't like to discuss anything about the matter you spoke about," says Bhekokwakhe

 4. Izibonelo

  • Uqhotho okuzoboshwa ngalo inkonyane

   It is the strap with which the calf will be tied up

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi ngalo ku-isiZulu

: ngalo1ngalo2

ngalo2

Adverb

 1. Izibonelo

  • Ngobusuku obendulela ilanga engangizohamba ngalo ubaba wenza umkhuleko omude, onamandla

   During the night before the day on which I was due to leave, my father offered a long and powerful prayer

  • Kwaze kwafika usuku uNowa angena ngalo emkhunjini

   The day eventually came on which Noah boarded the ark

Ixhaswe u-Oxford