Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-4 zokuthi nalo ku-isiZulu

: nalo1nalo2nalo3nalo4

nalo1

Adverb

 1. Izibonelo

  • UThembi wabuya nalo ibhodlela alithi qithi lapha phambi kukayise

   Thembi returned with the bottle and placed it down in front of her father

 2. Izibonelo

  • Kuphele nenyanga, ligcwele yini pho nalo ibhasi lelo?

   It's the end of the month; is that bus also full?

 3. Izibonelo

  • Uvalo onalo nguwe qobo okumele ulwe nalo

   The fear that you have, only you can struggle with. (Literally: The fear that you are with, only you should fight with it.)

 4. Izibonelo

  • Singenze njani, ngoba phela nalo udaba lokwabiwa kwelifa lakhe lusazothatha isikhathi

   What can we do, because the matter of dividing the inheritance will still take time too?

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-4 zokuthi nalo ku-isiZulu

: nalo1nalo2nalo3nalo4

nalo2

Adverb

 1. Izibonelo

  • Angivumelani nalo mbhali

   I don't agree with this writer

  • Kukhona okushaya amanzi mayelana nalo mxhaso

   There is something fishy about this sponsor

 2. Izibonelo

  • Nalo mama waze wabeletha sisobabili kuleli gumbi

   This woman eventually also gave birth while we were both in this room

  • Nalo msindo awunqamuki

   Also this noise doesn't stop

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-4 zokuthi nalo ku-isiZulu

: nalo1nalo2nalo3nalo4

nalo3

Conjunction

 1. Izibonelo

  • Nalo nkosikazi owayesebenza lapha ekhaya, uNjiqa, wayezithutha mihla lena izindaba ngalabo bantu

   And this lady, Njiqa, who was working here at home, told stories about the people (in) those days

  • Ukhona umcabango ongifikelayo ngothisha uZungu nalo mhogwane awuhambisa emgwaqweni

   There is a thought that came to me about teacher Zungu and the little mongrel that he took for a walk in the street

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-4 zokuthi nalo ku-isiZulu

: nalo1nalo2nalo3nalo4

nalo4

Conjunction

 1. Izibonelo

  • Waqonda ehlathini wafika wafihla imvunulo yakhe nalo ibhantshi leli

   He went to the bush and hid his festive clothing and his jacket

Ixhaswe u-Oxford