Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-3 zokuthi nakho ku-isiZulu

: nakho1nakho2nakho3

nakho1

Adverb

 1. Izibonelo

  • Ngiphume ngiye kolungisa ukudla kweNkosi. Ngibuye nakho

   I went out to prepare the food for the king. I then returned with it

 2. Izibonelo

  • Uma kukhona udadewabo wensizwa othanda ukuhamba nakho lokho kusalungile

   If there is a sister of the young man who would like to go, that too is alright

 3. Izibonelo

  • Yena wasala ethatha konke afike nakho wayokubeka emsamo

   He remained behind and took everything he came with and put it at the back of the hut

 4. Izibonelo

  • Makuphawulwe nakho ukuthi abafundi abangamadlabha nabanobudedengu bavamisile ukulibala ukusebenzisa ungqi emsebenzini abawubhalayo

   What must also be mentioned is that learners who are sloppy and careless usually forget to use a full stop in their written work

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-3 zokuthi nakho ku-isiZulu

: nakho1nakho2nakho3

nakho3

Conjunction

 1. Izibonelo

  • Badla inyama, utshwala nakho konke ukudla okuligugu!

   They consumed meat, beer and all the prized food

  • Indlu yonke pho, nakho konke okuphakathi!

   Well, the entire house and everything that is inside it!

Ixhaswe u-Oxford