Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-3 zokuthi nakho ku-isiZulu

: nakho1nakho2nakho3

nakho1

with (it)

associative adverb

 • 1

  with (it)
  to (it)
  ‘Ngiphume ngiye kolungisa ukudla kweNkosi. Ngibuye nakho’ I went out to prepare the food for the king. I then returned with it
 • 2

  also (it)
  (it) too
  even (it)
  ‘Uma kukhona udadewabo wensizwa othanda ukuhamba nakho lokho kusalungile’ If there is a sister of the young man who would like to go, that too is alright
 • 3

  with (it)
  to (it)
  ‘Yena wasala ethatha konke afike nakho wayokubeka emsamo’ He remained behind and took everything he came with and put it at the back of the hut
 • 4

  also (it)
  (it) too
  even (it)
  ‘Makuphawulwe nakho ukuthi abafundi abangamadlabha nabanobudedengu bavamisile ukulibala ukusebenzisa ungqi emsebenzini abawubhalayo’ What must also be mentioned is that learners who are sloppy and careless usually forget to use a full stop in their written work

Origin

< khona

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-3 zokuthi nakho ku-isiZulu

: nakho1nakho2nakho3

nakho2

that is

locative demonstrative copulative

 • 1

  that is
  (indefinite) there (it) is
  ‘Nakho engikutholile’ That is what I found

Origin

< nakhu

Usage

This word can also be used as a demonstrative, with the meaning "that", e.g. "nakho ukudla" = "that food".

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-3 zokuthi nakho ku-isiZulu

: nakho1nakho2nakho3

nakho3

and (it)

okokuhlanganisa

 • 1

  and (it)
  ‘Badla inyama, utshwala nakho konke ukudla okuligugu!’ They consumed meat, beer and all the prized food
  ‘Indlu yonke pho, nakho konke okuphakathi!’ Well, the entire house and everything that is inside it!

Origin

< khona