Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi kwalo ku-isiZulu

: kwalo1kwalo2

kwalo1

Pronoun

 1. Izibonelo

  • "Asidingi phoyisa laseThekwini elizokhombisa ukuhlakanipha kwalo ngokuba libambe umuntu walapha eSoweto," kusho u-Jonas

   "We need no policeman here from Durban to show us his smartness by catching a person here in Soweto," says Jonas

 2. Izibonelo

  • Baqonde kulo ibhokisi elibhanyazayo bayohlala phambi kwalo

   And then they went straight to the open box and sat down in front of it

 3. Izibonelo

  • Uzocobelela ulwazi oluthile kwabanye bese uyabona ukubaluleka kwalo

   She will seek certain knowledge from others and then realize its importance

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi kwalo ku-isiZulu

: kwalo1kwalo2

kwalo2

Adjective

 1. Izibonelo

  • Ukugqoka kwalo muntu yikhona okukukhombisayo umsebenzi awenzayo

   The dress of this person shows you the work that he does

 2. Izibonelo

  • Ngaphandle kwalo mgijimi ...

   With the exception of this runner ...

 3. Izibonelo

  • Kuzobe kungokokuqala kulo nyaka ukuhlangana kwalo mbuthano

   It will be the first meeting of this assembly this year

 4. Izibonelo

  • Amacala ahoxiswe kulandela ukuphuma kwalo mbiko

   The charges were withdrawn after the release of this report

Ixhaswe u-Oxford