Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-4 zokuthi -thi ku-isiZulu

: -thi1-thi2-thi3-thi4

-thi1

Verb

 1. Izibonelo

  • Wabuye waqhubeka wathi: "Nawe-ke unguthisha?"

   She continued again by saying: "Are you also a teacher?"

  • Bathi bathanda ukucula

   They said they like to sing

  • Le ntombazane ithi ifuna ukukhuluma nesoka layo ubuso nobuso

   This girl says that she wants to talk to her boyfriend face to face

 2. Izibonelo

  • Bengithi unguyena uGumede umyeni kaBonisile

   I thought that it was you, Gumede, who is the husband of Bonisile

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-4 zokuthi -thi ku-isiZulu

: -thi1-thi2-thi3-thi4

-thi2

Conjunction

 1. Izibonelo

  • Wathi lapho esephandle uNozwengaye wamemeza uMaMthethwa

   When Nozwengaye was already outside, he called out to MaMthethwa

  • Uthe nje lapho esathi uyasivula isikhwama leso, sasihlwithwa

   While she was busy opening her purse, it was snatched

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-4 zokuthi -thi ku-isiZulu

: -thi1-thi2-thi3-thi4

-thi3

Verb

 1. Izibonelo

  • Wathi nhla ewashini lakhe wathola ukuthi sekuyimizuzu engamashumi amathathu kubuyelwe emsebenzini

   When he glanced at his watch, he found that it was now thirty minutes before he had to return to work

  • Kukhanya kuthi bha

   It is absolutely clear

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-4 zokuthi -thi ku-isiZulu

: -thi1-thi2-thi3-thi4

-thi4

Verb

 1. Izibonelo

  • Wathi ukuphaphama wathola ukuthi indoda yakhe imatasatasa

   She started waking up and found her husband busy

  • Athi ukuthula, abuye aqhube

   Then he remained silent for a while, and continued again

Ixhaswe u-Oxford