Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-4 zokuthi -thi ku-isiZulu

: -thi1-thi2-thi3-thi4

-thi1

say

isenzo

 • 1

  say
  ‘Wabuye waqhubeka wathi: "Nawe-ke unguthisha?"’ She continued again by saying: "Are you also a teacher?"
  ‘Bathi bathanda ukucula’ They said they like to sing
  ‘Le ntombazane ithi ifuna ukukhuluma nesoka layo ubuso nobuso’ This girl says that she wants to talk to her boyfriend face to face
 • 2

  think
  imagine
  ‘Bengithi unguyena uGumede umyeni kaBonisile’ I thought that it was you, Gumede, who is the husband of Bonisile

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-4 zokuthi -thi ku-isiZulu

: -thi1-thi2-thi3-thi4

-thi2

when

okokuhlanganisa

 • 1

  when
  while
  as
  then
  ‘Wathi lapho esephandle uNozwengaye wamemeza uMaMthethwa’ When Nozwengaye was already outside, he called out to MaMthethwa
  ‘Uthe nje lapho esathi uyasivula isikhwama leso, sasihlwithwa’ While she was busy opening her purse, it was snatched

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-4 zokuthi -thi ku-isiZulu

: -thi1-thi2-thi3-thi4

-thi3

auxiliary verb

 • 1

  ‘Wathi nhla ewashini lakhe wathola ukuthi sekuyimizuzu engamashumi amathathu kubuyelwe emsebenzini’ When he glanced at his watch, he found that it was now thirty minutes before he had to return to work
  ‘Kukhanya kuthi bha’ It is absolutely clear

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-4 zokuthi -thi ku-isiZulu

: -thi1-thi2-thi3-thi4

-thi4

do a little

auxiliary verb

 • 1

  do a little
  ‘Wathi ukuphaphama wathola ukuthi indoda yakhe imatasatasa’ She started waking up and found her husband busy
  ‘Athi ukuthula, abuye aqhube’ Then he remained silent for a while, and continued again

Usage

With the meaning "do a little", the verb stem "-thi" is always followed by a verb in the infinitive mood ("-thi uku-").