Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi -bika imbiba -bika ibuzi ku-isiZulu

: -bika imbiba -bika ibuzi1-bika imbiba -bika ibuzi2

-bika imbiba -bika ibuzi1

tell different stories

umusho

 • 1

  tell different stories
  tell lies
  ‘Ngizibuza ukuthi kwenziwa yini ukuthi uma ngimbuza ngentombi emhlophe, abeyilokhu ebika imbiba ebika ibuzi’ I ask myself, why is it that if I ask him about the white girl, he always tells different stories

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi -bika imbiba -bika ibuzi ku-isiZulu

: -bika imbiba -bika ibuzi1-bika imbiba -bika ibuzi2

-bika imbiba -bika ibuzi2

tell different stories

umusho

 • 1

  tell different stories
  tell lies
  ‘Wabika imbiba wabika ibuzi uma uMaNkosi esebuza ukuthi kanti uzothutha nini’ She said different things when MaNkosi asked her when she is actually going to move out