Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi stick ku-isiZulu

: stick1stick2

stick1

-namatha

isenzosticks, sticking, stuck

 • 1

  -namatha
  ‘Our teacher asked us to find pictures of dinosaurs and stick them in our workbooks’ Uthisha wethu usicele ukuthi sifune izithombe zama-dinosaurs bese sizinamathisela ezincwadini zethu zokusebenza.
  ‘The paper stuck to the desk because I spilt glue on it’ Iphepha linamathele edesikini ngoba ngichithe iglu kulo.
 • 2

  -khipha
  ‘The cheeky child stuck out her tongue at me’ Ingane edelelayo ingikhiphele ulimi.
 • 3

  -faka
  -hlaba
  -gwaza
  ‘Some people don't donate blood because they're squeamish about the nurse sticking a needle in their arm’ Abanye abantu abanikeli ngegazi ngoba becanuka kalula ukuthi umhlengikazi ubafake inalithi engalweni.

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi stick ku-isiZulu

: stick1stick2

stick2

uthi

ibizoPlural sticks

 • 1

  uthi
  udondolo
  ubhoko
  ‘Go and collect some sticks so we can start the fire’ Hamba uyolanda izinti ukuze siqale ukubasa.