Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi stick ku-isiZulu

: stick1stick2

stick1

Verb

 1. Izibonelo

  • Our teacher asked us to find pictures of dinosaurs and stick them in our workbooks

   Uthisha wethu usicele ukuthi sifune izithombe zama-dinosaurs bese sizinamathisela ezincwadini zethu zokusebenza

  • The paper stuck to the desk because I spilt glue on it

   Iphepha linamathele edesikini ngoba ngichithe iglu kulo

 2. Izibonelo

  • The cheeky child stuck out her tongue at me

   Ingane edelelayo ingikhiphele ulimi

 3. Izibonelo

  • Some people don't donate blood because they're squeamish about the nurse sticking a needle in their arm

   Abanye abantu abanikeli ngegazi ngoba becanuka kalula ukuthi umhlengikazi ubafake inalithi engalweni

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi stick ku-isiZulu

: stick1stick2

stick2

Noun

 1. Izibonelo

  • Go and collect some sticks so we can start the fire

   Hamba uyolanda izinti ukuze siqale ukubasa

Ixhaswe u-Oxford