Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi run ku-isiZulu

: run1Run2

run

Verb

 1. Izibonelo

  • I'm training to run in a race before the end of the year

   Ngiziqeqeshela ukugijima emjahweni ngaphambi kokuphela konyaka

 2. Izibonelo

  • The car ran off the road and hit a tree

   Imoto iphaphalaze emgwaqeni yase ishayisa umuthi

 3. Izibonelo

  • After the downpour, streams of water ran down the gutters

   Emva kwesiphihli amanzi amaningi agobhoze ehla ngogadasi

 4. Izibonelo

  • Long Street runs all the way down to the harbour

   Umgwaqo u-Long uhamba uze ufike emtateni

 5. Izibonelo

  • I run the tuckshop after school

   Ngidayisa esitodlwaneni emva kwesikole

 6. Izibonelo

  • All new cars run on lead-free petrol

   Zonke izimoto ezintsha zihamba ngophethiloli owuhlobo olusha olubizwa nge-lead free

 7. Izibonelo

  • Hurry up, we're running late

   Sheshisa, sishiywe isikhathi

Noun

 1. Izibonelo

  • I like going for a long run in the mountains over weekends

   Ngiyathanda ukuya kogijima ibanga elide entabeni ngezimpelasonto

 2. Izibonelo

  • The South African cricket team scored 430 runs in their first innings

   Iqembu lekhilikithi laseNingizimu Afrika lenze amarani angama-430 e-iningi yokuqala

Ixhaswe u-Oxford