Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-3 zokuthi right ku-isiZulu

: right1right2Right3

right1

Adjective

 1. Izibonelo

  • There is no right or wrong answer, but your answer needs to be motivated

   Ayikho impendulo elungile noma engalungile, kodwa impendulo yakho idinga ukwesekwa

 2. Izibonelo

  • Do you write with your right hand or with your left hand?

   Ubhala ngesandla sakho sokudla noma ngesandla sakho sokunxele?

Adverb

 1. Izibonelo

  • Have I got your name right?

   Ngabe ngilibhale kahle igama lakho?

 2. Izibonelo

  • Turn right at the stop street, not left

   Jikela kwesokudla emgwaqeni onophawu lokuma, hhayi kwesokunxele

Noun

 1. Izibonelo

  • Our house is the third one on the right

   Indlu yethu ingeyesithathu ngakwesobunene

 2. Izibonelo

  • The psychopath doesn't understand the difference between right and wrong

   Umuntu ogula ngengqondo akaqondi umehluko phakathi kokulungile nokungalungile

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-3 zokuthi right ku-isiZulu

: right1right2Right3

right2

Noun

 1. Life Orientation

  Izibonelo

  • We all have rights, such as the right to clean drinking water

   Sinamalungelo sonke, njengamalungelo okuphuza amanzi ahlanzekile

  something that we should have or we are allowed to do

Ixhaswe u-Oxford