Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi object ku-isiZulu

: object1object2

object1

Noun (ubuningi objects)

  1. Izibonelo

    • There are objects all over the floor

      Kugcwele izinto yonke indawo phansi

  2. Izibonelo

    • The object of my research is to find out more about my grandparents

      Inhloso yocwaningo lwami ukuthi ngazi kabanzi ngomkhulu nogogo bami

  3. Language

    Izibonelo

    • In the sentence "The dog chased the cat", "the cat" is the object of the sentence

      Emshweni "Inja ixoshe ikati", "ikati" lingumenziwa emshweni

    the word or words naming who or what is acted upon by a verb

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi object ku-isiZulu

: object1object2

object2

Verb

  1. Izibonelo

    • The residents are objecting to all the traffic charging through their neighbourhood at peak times

      Abahlali bayaphikisana nezimoto ezidlula ezindaweni zabo ngezikhathi ezimatasatasa

Ixhaswe u-Oxford