Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi fit ku-isiZulu

: fit1fit2

fit1

-lingana

isenzofits, fitting, fitted

 • 1

  -lingana
  -anele
  -fanele
  ‘Do the shoes fit you well?’ Ngabe izicathulo zikulingana kahle?
  ‘The books fitted into the box’ Izincwadi zanele ebhokisini.

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi fit ku-isiZulu

: fit1fit2

fit2

-qinile

isiphawulofitter, fittest

 • 1

  -qinile
  -philile
  ‘How do you keep fit?’ Uzigcina kanjani uqinile?
 • 2

  -fanela
  -lungela
  ‘This food isn't fit to eat’ Lokhu kudla akufanele ukudliwa.