Time 20of 20the 20writer 20header

How do you say...? Time of the Writer

Help us celebrate the Time of the Writer!

The 19th Time of the Writer festival occurs across South Africa this month. 

We need your help to translate these words around the theme of 'writing'. We haven't got them in the dictionary yet.

(Don't have an Oxford Dictionaries account? Register here)


1. Journalism
journalismword added - thank you!
reporteradd  word  to the dictionary >>
current affairsadd  word  to the dictionary >>
broadcasterword added - thank you!
intervieweradd  word  to the dictionary >>
publisheradd  word  to the dictionary >>


2. Non-fiction
non-fictionadd  word  to the dictionary >>
factualadd  word  to the dictionary >>
textbookadd  word  to the dictionary >>
lexiconadd  word  to the dictionary >>
atlasadd  word  to the dictionary >>
dissertationadd  word  to the dictionary >>


3. Fiction
parableadd  word  to the dictionary >>
romanceadd  word  to the dictionary >>
cliffhangeradd  word  to the dictionary >>
fictionaladd  word  to the dictionary >>
sequeladd  word  to the dictionary >>
allegoryadd  word  to the dictionary >>


4. Narrative
anecdotaladd  word  to the dictionary >>
retoldadd  word  to the dictionary >>
third personadd  word  to the dictionary >>
narrationadd  word  to the dictionary >>
reminiscenceadd  word  to the dictionary >>
recitaladd  word  to the dictionary >>
fairytaleadd  word  to the dictionary >>


5. Autobiography
memoiradd  word  to the dictionary >>
narrationadd  word  to the dictionary >>
anecdoteadd  word  to the dictionary >>
confessionadd  word  to the dictionary >>
recollectionadd  word  to the dictionary >>
profileadd  word  to the dictionary >>

Imibono nolunye ulwazi okuqukethwe kokuthunyelwe kwe-OxfordWords nokuphawuliwe akubonisi imibono nendlela yokubona okuthile kwe-Oxford University Press.

Ixhaswe u-Oxford