Istock 000030933038 mediumcropped

Ukubhala isingeniso nesiphetho sendabambhalo yesiZulu

Isakhiwo sokubhala indabambhalo nganoma isiphi isihloko sibalulekile. Ngaphambi kokuba uthathe isinqumo ngesihloko ozobhala ngaso; kumele uqonde ngesakhiwo sokubhala indabambhalo.

Kumele kubekhona isihloko, isingeniso, umzimba nesiphetho. Lokhu kuhola futhi kunike umfundi umqondo wokuthi indabambhalo iqala kuphi futhi iphela kuphi.

Ukuba nesingeniso esihehela umfundi kumzimba wendabambhalo kubalulekile. Uma ubhala indabambhalo yeklasi lesifundo solimi kubalulekile ukuthi uthisha aqonde zisuka ukuthi uzoxoxa ngani.


Ngisafunda isikole sebanga eliphezulu ngafundiswa indlela ewusizo yokubhala isingeniso. Lendlela yabala izigaba ezintathu: hook, transition kanye ne thesis.

  • Hook: isibonelo esithize noma umlando ehehayo kumfundi. Ungasebenzisa incazelo, umfanekiso, ukulandisa noma inkulumompendulwano; qikelela ukuthi inokuheha koyifundayo.
  • Transition: xhuma i-hook kuyo yonke indabambhalo nomzimba.
  • Thesis: umusho owodwa noma emibili ezobeka kafishane umqondo wendabambhalo wonke.


Nasi isibonelo:

Isihloko: Isizathu iNingizimu Afrika ingcono kunamanye amazwe emhlabeni jikelele.

Hook: Uyafuna ukuzwa ihlobo unyaka wonke; vakashela olwandle, isivini samawayini, ugibele izintaba, ubone izilwane zasendle kwi-safari futhi uzwe ukudla okunhlobonhlobo kwezinhlanga ezihlukene zabantu? Ungakuthola konke lokhu ngaphandle kokusebenzisa imali oyibekile uvakashela umhlaba wonke.

Transition: Isimo sezulu saseThekwini esiyihlobo unyaka wonke, nemivini yaseKapa, nokubuka imikhoma eHermanus; uzokhohliseka sengathi usuhambe amazwe ambalwa omhlaba, lapho uthathe ibhanoyi lamahora amabili vo. Lelizwe lihlanganisa isimo sezulu, imidlalo nezinto zokuzijabulisa, ukubukeka kwezwe kanye nokudla ongakuthola kuphela uma uhamba amazwe omhlaba.

Thesis: INingizimu Afrika izwe elinamasiko ahlukene amaningi nesimo sezulu esifudumele. kanye nabantu abafudumele. Ukukhetha ukuhlala eNingizimu Afrika kuzokwenza uzwe lawo masiko futhi ube ingxenye yabahlali abasha kulombuso onenqubekela phambili wentando yeningi.


Qaphela ukuthi usebenzise zonke lezigaba kuso isingeniso sakho. Siyaheha futhi siyathathekisa kumuntu ozobe efunda. Ngaphandle kokuveza yonke ingxoxo, unikela okwanele okwenza ofundayo aqhubeke afunde.

Isiphetho sanoma iyiphi ingxoxo ngumbono wokugcina. Finqa noma beka kafushane umqondo nephuzu ozama ukulenza. Isiphetho njengesingeniso kufanele kube nomthelela.

Ofundayo kumele asale nomqondo othile. Noma ukwanelisa ofundayo noma ukwazisa ofundayo;  isiphetho kumele sikhumbuleke sibe yisikhumbuzo somzimba wendabambhalo.

Indlela yokuletha umzimba esiphethweni ukusebenzisa umusho ovela kwi thesis esingenisweni. Lokhu kuzo letha ingxoxo yonke ekugcineni ikhumbuze ofundayo ukuthi indabambhalo ikhuluma ngani.

Uma ingxoxo ikhuluma ngemibono emibili ehlukene, isiphetho indawo enhle yokubeka ngocwaningo  olutholakele ukuze weseke ingxoxo. Ukuze uthole umphumela othe xaxa;  kuncike esihlokweni sengxoxo; ungaphetha futhi ngombuzo oziphendulayo.

Isibonelo esilula esithathwe kulesi sibonelo esingaphezulu sesihloko singathi: izinsuku ezingu 365 zokukhanya kwelanga noma amakhaza ashubisa umnkantsha? Lapha awubaniki isiphetho; unika ofundayo ithuba lokuthi azenzele yena isiphetho. Lokhu kunomphumela omkhulu odlula ukuphetha ngemisho esobala. Ungaphetha futhi ngokusebenzisa amazwi ashiwo ngosaziwayo, azoseka ingxoxo nendabambhalo yakho noma okuzokwenza ofundayo azibhekisise ubuyena.

Izingeniso neziphetho zinquma ukuthi ofundayo uyaqhubeka afunde noma uyadideka alahleke. Isingeniso ziyamgcina ofundayo, isiphetho senza indabambhalo noma ingxoxo yakho inamathele emqondweni wofundayo.

Zinike isikhathi uhlele indabambhalo yakho. Lama thiphu angenhla azokusiza ukwazi ukubhala indabambhalo enhle kakhulu futhi ehlelekile.>>Iziqondiso zegrama, amacebo okubhala nokunyeokuningi>>See more from Explore