Woman3edited 20%281%29

Sibungaza abantu besifazane baseNingizimu Afrika!


INingizimu Afrika igubha Usuku Lukazwelonke Lwabesifazane mhla ziyi-9 Agasti okwesikhathi sama-60. Ngalelo langa ngo-1956 abesifazane abayi-20 000 babhikishela imithetho yamapasi.


Yimuphi umuntu wesifazane waseNingizimu Afrika, wamanje nowangesikhathi esedlule, okufakele ugqozi empilweni yakho futhi kungani? Yimuphi umuntu wesifazane okufanele aziwe yiwo wonke umuntu?


Umuntu wesifazane waseNingizimu Afrika ongikhuthazayo:

Kufanele kube uDkt Nkosazana Dlamini-Zuma. Ngithanda ubuhlakani bakhe. Ukuziphatha kwakhe ngesizotha okutshengisa ukuthi ungumZulu woqobo. Kukho konke, ukulwa nokucindezelwa njengomuntu wesifazane kanye nesikhathi sokubandlululwa kwabantu abamnyama, ubalwa nabaholi abahamba phambili e-Afrika. Uyisibonelo sokubekezela, ukuzithiba, isibindi, ubuholi obunobuhlakani, osekumenze wabonakala njengomholi ovelele kwezobuholi e-Afrika, njengoba wake waba usihlalo kwiNyunyane yaseAfrika. Okhuthaza ngobu-Afrika ngempela. Umholi womhlaba ofanele.

 uLanga Khumalo


Umama wami ongasekho emhlabeni uyena owafaka ugqozi empilweni yami. Akangikhulisanga nje kuphela ngokomzimba kodwa wangikhulisa nangokomoya wangikhulisa ngokuthi ngazi izinto ezibalulekile neziyigugu empilweni ezicije futhi ezisazoqhubeka zicije impilo yami uma nje ngisaphila. Wangifundisa ukuthi ngizimele futhi ngaso sonke isikhathi ngenze into efanele uma ngenza amaphutha ngifunde kuwo ngiqhubeke nempilo. Wangifundisa ukupha kodwa ngingabheki lutho oluza ngakimi. Ngikholwa ukuthi izimfundiso zakhe ziyokapakela nakubantabami ngoba babe nehlanhla yokuthi bamazi ngaphambi kokuthi ahambe emhlabeni.

Sibusiso Dlamini


Imbokodo yoqobo

Sihlezi sizwa abantu bethi abantu besifazane “Imbokodo” futhi nami ngihlezi ngikusho lokho. Uma singazi ukuthi leli temu lisukaphi kufana nokuthi asizikhathazi ngokubaluleka kwabantu besifazane ezweni lakithi. Izimbokodo bezisetshenziswa kakhulu kuqala uma kugaywa ukudla noma kulolwa imimese. Sikhumbule ukuthi abantu besifazane yibo ababezisebenzisa. Empeleni, izimbokodo kuqala bezinomsebenzi omningi empilweni yabantu. Nabantu besifazane banjalo ezimpilweni zethu. Yibo abanothando, abafudumeza amakhaya ngezidlo ezimnandi futhi abakhulisa izingane ngokuzincelisa ngesineke. Imbokodo (le eyitshe) kanye namagalelo amahle abantu besifazane ekhaya kanye nasemphakathini izinto ezingeke zehlukaniswa ngokwemisebenzi yazo. Kuyafana nakumuntu onolaka, abantu bambiza ngebhubesi ngenxa yezenzo zakhe ezinobuqhwaga nempakamo.

Ngiyethemba ukuthi siyamazi sonke umam’ Dudu ‘Lady D’ Khoza.1 ULady D uthandwa ngabantu, ungumzali ezinganeni, unogazi, ugcwele uthando, unezinkulumo ezakhayo, uhlela imicimbi nokunye okuningi. Singasho singananazi ukuthi, “ULady D, UYIMBOKODO YOQOBO!”

Kubo bonke abantu besifazane bezwe lethu, ngokuhloniphekile sithi, “UNWELE OLUDE, AYIME NJALO IMBOKODO YAKITHI!”

Mthobisi Busane, Umfundi wezilimi zombadu enyuvesi yaKwaZulu Natali, eThekwini

1 UDudu ‘Lady D’ Khoza ungumsakazi woKhozi FM oshayela uhlelo oluthi ‘Jabul’ ujule’ oluqala ngehora lesi-9 ekuseni luphele ngele-12 emini. UDudu Khoza usehlale iminyaka engama-15 oKhozini. 


UDokotela Nkosazana Clarice Dlamini Zuma iqhawe elingenakungabazwa ekuthuthukiseni abantu besifazane kuzwekazi lonke lase Ningizimu Afrika. Umsebenzi wakhe njengesishoshovu somzabalazo nosopolitiki uwubufakazi bomuntu onesibindi futhi ongaphazamiseki kalula. UNkosazana Dlamini-Zuma wazalwa ngomhlaka 27 January 1949. Ngo-1967 wabhala u-matric eManzimtoti Training College. Ngo-1971 waqala ukufunda eNyuvesi yaseZululand, wathola iziqu zika-BSc. Emva kwalokho wafundela ubudokotela eNyuvesi yaseNatali. Akaqedanga izifundo zakhe ngoba wasuka eNingizimu Afrika ngo-1976 waya e-United Kingdom. Waziqeda izifundo zobudokotela eNyuvesi yaseBristol. UNkosazana Dlamini wangenela ezepolitiki ngesikhathi esenyuvesi. Waba ilungu le ANC neSASO. Emva kokuqeda izifundo zakhe uDlamini wasebenza eMbabane Government Hospital eSwaziland. UNkosazana Dlamini-Zuma waba uNgqongqoshe wezempilo ngonyaka we-1994. Ngonyaka wezi-2013, wahlonishwa ngendodo ye-Order of Luthuli Award in Gold ngomsebenzi omkhulu akawenza ukukhulula abantu baseNingizimu Afrika nokuqinisekisa intando yeningi ukuze wonke umuntu abe nempilo engcono. Manje, uNkosazana Dlamini ungusihlalo we-African Union.

Shamila Naidoo & Hloniphani Ndebele


See more from Explore