Creativewritingcropped

Short Story Competition - Meet our expert judges

Dumisani Walter Nxumalo 

Dumisani Walter Nxumalo wazalwa zingama-26 kuNcwaba enyakeni we-1956. Ngiwuqweqwe lukathisha wesiZulu osefundise iminyaka engama-26 ezikoleni eziphakeme (Secondary Schools) Ngike ngasebenza eMnyangweni wezeMfundo ngingumeluleki wolimi lwesiZulu iminyaka eyi-8. Njengamanje nginguMhloli wabafundi abafundela ubuthisha eNyuvesi yaseNingizimu Africa (UNISA).

Ngineziqu zaseUNISA, ngabuye ngathola ezinye futhi ezithe thuthu olimini lwesiZulu eNyuvesi yase Natali. Ngingumbali wezinkondlo nezincwadi zesiZulu ezifundwa ezikoleni. Ngike ngaba usihlalo kaZwelonke wabacubunguli bezincwadi zebanga le-4 – 6 zesiZulu ezazizofundwa ezikoleni (Chairperson of National Screening Committee) ngenkathi kuqala iCAPS.eNingizimu Afrika.

Dumisani Walter Nxumalo was born in South Africa in the Province of KwaZulu Natal on the 26th of August 1956. I have been a Secondary School Teacher for 26 years and later promoted to be a Subject Advisor for IsiZulu in the Department of Education for eight years. Currently I’m a Teaching Practice Supervisor at the University of South Afrika.

I have a Bachelor of Arts degree obtained from University of South Afrika (UNISA). In 2003 I obtained Bachelor of Arts Honours degree in IsiZulu at the University of Natal. I’m IsiZulu specialist and author of IsiZulu poetry books. I was a chairperson of National Screening Committee for IsiZulu CAPS Learners Books for grade 4 – 6 (Intermediate Phase) when CAPS was introduced in South Africa.


Zotha Zungu

Igama lami ngu Zotha Zungu ngizalelwe futhi ngakhulela Kwa-Zulu Natali eThekwini eNingizimu Afrika. Okwamanje ngingumfundi owenza izifundo zeInternational Development eNyuvesi yaseFlorida, eMelika. Ngingumfundisi wesizulu enyuvesi, ngifundisa abaqala nabamaphakathi ekwazini ulimi lwesizulu. Ngaphambi kokuba ngumfundi ngangisebeza kuMasipala weTheku iminyaka eminingi.

My name is Zotha Zungu born and raised in Kwa-Zulu Natal in Durban, South Africa. I am currently doing my Masters studies in International Development at the University of Florida in the United States of America. I am also an Isizulu language instructor at the university, teaching beginner and intermediate Isizulu. Prior to my studies I worked for a considerable number of years in local government in Durban.

See more from Explore