Mthobisi Sydney Busane: Lesi Sinkwa Esakho

Kwase kugamanxele enyangeni yesine uSisekelo ehleli edolobheni engabuyeli ekhaya. Impela kwakuduma ikhanda kumfana kaManzini ukuthi uzothathani ahlanganise nani, kwakhona ekhaya uzoyethula kanjani le nkinga. Umzwangedwa umbambe phansi. Uyedwa lapha egumbini labo elisho ngengqovungqovu yombhede, phela akakabuyi uMelisa isinqandamathe sakhe ahlala naso lapha efulethini. Abuye azishaye embhedeni aphefumule kakhulu ephefumulela phezulu. Abuye asukume ame ewindini alibuke iTheku nobuhle balo obukhangayo. Akaze abubone lobu buhle uSisekelo kunalokho wavele wabuyelwa imicabango yosizi neyokubona ikusasa lakhe lifa bukhoma elibuka. Pho wayengathini? Uma ukuhlupheka sekufikile, kushaya kuzwele. Yonke leyo micabango yamshaya kabuhlungu enhlizweni uSisekelo waze walekelelwa ucingo lwakhe lukhala. “Habe! UNonsikelelo ufunani kimi?” USisekelo ezibuza umbuzo yedwa.

“Cha ngeke angilubambi lolu, ngiyazi uNonsikelelo angayibhemisa kabi ekhaya ngoba uzenza ungcwelengcwele oqondile ebe enemaphutha naye.” USisekelo esho ekhuluma yedwa, nanomakhalekhukhwini usuze wathula. Luphinde futhi lukhale ucingo lwakhe uSisekelo. Alukhiphe ekhukhwini, abone ukuthi uye uNonsikelelo, aluvale-ke manje alubuyisele ekhukhwini. Kuphele imizuzwana edidekile bese lukhala umsindo osho ukuthi kungena umqhafazo. Alukhiphe. Awufunde. Kulo mqhafazo uNonsikelelo wayedinga ikheli likaSisekelo. Esadidwe yilokho kungene uMelisa ezihudula, angene abingelele kuSisekelo maqede alahle isikhwama embhedeni. “Hi baby, ubukeka ungeneme kwenzenjani?”

“Cha sthandwa akulutho, uNonsikelelo nje lo ongithusayo.” Asho athule uSisekelo.

“Hawu baby!  Walokhu uxoxa ngamanconzu nje, yini inkinga yakho?”

“Uthi ufuna ikheli lami ufuna ukuzongibona.”  “Angiyiboni inkinga lapho baby, angithi uNonsi owangakini futhi benifunda ndawonye futhi uye ozokutshela ukuthi isimo simi kanjani le ekhaya kini, and beside, uNonsi ngiyazi uzokwazi ukungiphathela iwayini siziphuzele.” Kusho uMelisa eqaqa izicathulo zohlobo lwe-Carvela ezikhiqizwa amaNtaliyane.

“Ngeke nje ngididekele lapho mina, uNonsi angagijima nayo leyo adress ayotshela omama bafike bangilande lapha. Kanti uNjabulo wabanjwa kanjani kubo ukuthi akafundi kodwa ulibele ukuhlala edolobheni? Khohlwa nje sthandwa sami.” Kuqhuba uSisekelo.

Asukume lapho uSisekelo athathe iphepha lasendlini encane, aye endlini encane. Asale uMelisa avule uMakhalekhukhwini kaSisekelo, awubone lo mqhafazo maqede aphendule ngokunika uNonsi ikheli maqede awucishe lowo myalezo wakhe ashiye obuthunyelelwe uNonsikelelo.

USisekelo uselala obenyoni manje ngenxa kaNonsikelelo nomqhafazo wakhe. NoMelisa useyibuka ngenye indlela manje le nkinga.

“Sthandwa u-11 manje kodwa awulele, namanje usacabanga indaba kaNonsi?”  “Cha anginalutho sthandwa, lala ukhululeke ube nebhadi nje waphaphamela kimi ngiqwashile.” “Ngiyezwa sthandwa kodwa ngeke ungikho....” Kuphazamise ukungqongqoza komuntu.

“Ubani?” Kubuza uMelisa.

“Vula Melisa yimi uNgwane.” Kuphendula uNgwane ongunogada wefulethi. Avuke uMelisa ayovula. Ethuke ome meqeda ukuvula umnyango. “Akekho uSisekelo la ndoda udlala ngami, kuhlala umuntu wesifazane la.” Kusho ubaba kaSisekelo.

“Asingene baba ngeke wazi mhlawumbe ucashile.” Kusho uMaNzama. Nempela bangene phakathi. Kwaba ukuhlangana kwamehlo kuMaNzama noSisekelo maqede washayeka phansi wathula uMaNzama. Wavuka egijima uSisekelo. “Mama! Mama vuka, phuthumisani amanzi bandla.” Kubalisa uSisekelo.

Sekudideke wonke umuntu manje endlini. Asho agalele ngempama uManzini kuSisekelo. Awe kabuhlungu uSisekelo.

“Iyo le mikhuba Sisekelo oyihlalele la eThekwini? Hhe! Phendula wena sgebengu. Ushilo noNonsi ukuthi awusekho eNyuvesi.” “Cha baba, ngicela uxolo, angisitholanga isibonelelo sikaHulumeni sokuqhuba izifundo zami.” “Uhlulwe yini ukubuya uze ekhaya uzosho inkinga yakho pho?” “Bengithi ngisazoza baba.” Esho ngezwi eselidabukisayo. Hawu! Nazi nezinyembezi, useyakhala undodana. Avele axhukule uManzini kodwa abuye azikhuze. “Cha akusenani, asibuyele ekhaya sixoxe, phela isinkwa sakho lesi ndodana.”

“Sengibize imoto yasesibhedlela baba, konke senizokuxoxa ekhaya, awuvumelekile umsindo kule ndawo.” Kusho uNgwane unogada.

IYAPHELA!

See more from Explore