Motm banner

Ilungu Lenyanga: Sifundo Luthuli

Siye sathola amagama amangalisayo kule nyanga esichazamazwini esiphilayo. Besifuna ukubungaza ilungu lethu lenyanga ngokuthi sinikeze incazelo yalo emfushane. Lona umsebenzisi ofake amagama amaningi esichazamazwini esiphilayo sesiZulu.
  • Yini eyakuheha ukuthi ube yingxenye yesichazamazwi esiphilayo sesiZulu? 

Ngingumuntu oluthandayo kakhulu ulimi lwesiZulu, ukuthanda akusho lutho uma ngingaluvikeli ukutheni kushabalale. Kungakho ngibambe iqhaza.


  • Ucabanga ukuthi umphakathi okhuluma isiZulu ungahlomula kanjani kuso? 

Umphakathi ungahlomula lukhulu,  ngingabala ukwazi amagama esiZulu ayiwonawona ahambisana nesikhathi samanje.

 

  • Ngabe unalo igama noma isisho okuyintandokazi yakho kwesiZulu? 

Ayikho inkomo yobuthongo 


  • Yiziphi ezinye izinto ongathanda ukuzibona esayithini yesichazamazwi esiphilayo? 

Ngingathanda ukubona kuhunyushwa izaga nezisho. 


Ungathanda ukuba yilungu lenyanga lesichazamazwi sesiZulu sakwa-Oxford? 
Qala ufake amagama esichazamazwini namhlanje!

See more from Explore