Motm banner

Ilungu Lenyanga: M'thokozisi Mpofana

Siye sathola amagama amangalisayo kule nyanga esichazamazwini esiphilayo. Besifuna ukubungaza ilungu lethu lenyanga ngokuthi sinikeze incazelo yalo emfushane. Lona umsebenzisi ofake amagama amaningi esichazamazwini esiphilayo sesiZulu.

Igama wuM'thokozisi Mpofana ngidayisa izimpahla ezidingwa ngabantu. 
Yini eyakuheha ukuthi ube yingxenye yesichazamazwi esiphilayo sesiZulu? 


Ngiyathanda ukuthi abantu babhale ngolwimi labo ngendlela ekuyiyona bazi kabanzi ngolwimi
lwabo. 


Ucabanga ukuthi umphakathi okhuluma isiZulu ungahlomula kanjani kuso? 


Kuke kusize ukuba nesichazamagama esiyi-open source khona abantu abalwaziyo ulwimi
bazobhala ngokwazi kwabo amagama. 


Ngabe unalo igama noma isisho okuyintandokazi yakho kwesiZulu? 


Maningi kodwa ngingathi isisho esiqhamuka emqondweni njengamanje yesithi "Imbila yaswela
umsila ngokuyalezela", sisho ukuthi ngeke uhlezi uthembele kubantu ukuthi bakwenzele izinto. 


Yiziphi ezinye izinto ongathanda ukuzibona esayithini yesichazamazwi esiphilayo? 


Ilungile inje kodwa ngike ngithande kusetshenziswe amagama okuyiwona kokuningi ngoba
isichazamagama/isichazamazwi esiyi-open source sibuye sihluphe ngoba amagama afakwa
yintsha, eningi seyikhuluma isiNgisi kakhulu, njengentsha asiwazi amagama esiZulu ukudlula
abadala.


See more from Explore