Isizulu 20end 20of 20year 20message banner

Happy new year from the living dictionary team!

UNyaka Omusha! Izilokotho ezivela ethimbeni lesichazamazwi esiphilayo!

Ithimba lesichazamazwi esiphilayo sesiZulu lithanda ukufisela wonke umuntu iholide elinenjabulo nonyaka omusha onentokozo!
Siyabonga kakhulu ngegalelo lenu  - ngokuthi nifake amagama esichazamazwini, nibuze imibuzo endaweni lapho kuxoxiswana khona - sethemba ukuthi nizoqhubeka nokuthokozela ukuba yingxenye yesichazamazwi esiphilayo ngo-2017. 


Ithimba lizoke lithathe ikhefu elilifanele, kanti siyabuya ngonyaka omusha. 


Okwesikhashana, ungathanda ukufaka igama elikugoqela unyaka ka-2016?


Sizokubona ngonyaka omusha!See more from Explore