Microphone 20image

Amathiphu ayishumi aphezulu okubhala inkulumo


Kuningi okwenza umuntu abe novalo uma ezothula inkulumo. Kungaba inkulumo yaseklasini noma ephathelene nomsebenzi, noma ibhizinisi. Kubalulekile ukuthi abantu abalalele inkulumo baqonde ukuthi ukhuluma ngani futhi bathatheke inkulumo yakho.Akulula-ke ngoba uhlobo lwezinkulumo luyahluka nabalaleli bayahluka, kodwa-ke kuzo zonke izinkulumo kumele unake isikhathi, wazi ukhuluma nohlobo olunjani lwabantu, futhi uxhumane nabalaleli. Khumbula ukuthi uma uqala ukubhala ubeke lamaphuzu amathathu:


Ubani okhuluma naye?

Yini isihloko okhuluma ngaso?

Singakanani isikhathi osinikiwe?


 1. Kubalulekile ukuthi uqala ngala maphuzu ngaphambi kokuba ubhale. Nanka amathiphu okubhala inkulumo enohlonze futhi ehehayo:
  Yazi uhlobo lwabalaleli ozokhuluma nabo.

 2. Sebenzisa ithoni eyenza abantu baqonde. Umbhali uMaya Angelou uthi ‘abantu bangakhohlwa ukuthi utheni kubona, kodwa abasoze bakhohlwa ukuthi wenzani nokuthi ubenze baphatheka kanjani’.

 3. Yenza indlela enohlonze ezokwenza abaleli bathatheke ukuze balalelisise kahle. Qala ngesibonelo noma ngendaba ethusayo enokuthathekisa okukhulu.

 4. Sebenzisa izinguquko, inkulumo mayingathathi ithoni eyodwa ize iyophela. Isibonelo: buza ‘ngiqonde ukuthini mangithi . . .?’ Lokhu kuzobaphaphamisa bacabange babe ingxenye yenkulumo yakho. Faka izibonelo kanye nezethulo ekuthuleni inkulumo yakho, zenza abalaleli baqonde kahle futhi bathatheke.

 5. Naka isikhathi, kumele inkulumo ingabi yinde ngoba abalaleli bazokhathala ugcine unganakiwe.

 6. Uma ubhala qikelela ukuthi inkulumo izokwenza ungafundi ngaso sonke isikhathi, kumele uxhumane nabalaleli, ubabuke uma uthula inkulumo.

 7. Inkulumo yakho kumele uyenze ibe mfushane, ukhumbule ukuqonda kwabantu kubalelwe emizuzwini engamashumi amabili kuphela. Yibuyekeze ngaphambi kokuba uyithule.

 8. Isono esikhulu ekuthuleni inkulumo ukuzama ukumpintsha ulwazi oluningi enkulumeni yakho. Ikakhulukazi uma uzofaka nemiphumela yocwaningo nophenyo. Lokhu kwenza ibe yinde okwenza abalaleli bakhathale angakwazi ukubamba okubalulekile kuyona.

 9. Khumbuleka. Baningi abethuli bezinkulumo abakhohlwa ngabalaleli. Bhala ngendlela ezokwenza abalaleli bangakukhohlwa.

 10. Okokugcina, phetha inkulumo ngendlela enamandla nohlonze. Qikelela ukuthi abantu bayabona ukuthi ususemaphethelweni. Phetha ngendatshana ezobenza babe nogqozi, noma ubahlekise.


Enkulumeni yakho gwema ukukhuluma ngezinto ezenza abalaleli babe nozwelo kakhulu. Lokhu kwenza abantu besabe ukubuzela ukuqonda ngoba bengafuni ukukuphatha kabi. Okunye qaphela ukuthi ungabi nomsindo kakhulu. Izibonelo zakho mazingabi eziphazamisayo. Qikelela ukuthi okhuluma ngakho kuyazwakala futhi akucinywa izibonelo ezingagcina sezisuse umqondo wenkulumo.Uma sewethula inkulumo, ukukala inkulumo enempumelelo ubona ngokumamatheka, ukucabanga kanye namazwana aphuma kubalaleli. Uma bengasho lutho kukhona okungahambanga kahle. Lamathiphu engiwabhalile azoqikelela ukuthi abalaleli bayakuzwa futhi nawe ukhuluma ngendlela enomthelela omuhle.>>Iziqondiso zegrama, amacebo okubhala nokunyeokuningi>>
See more from Explore