Halloween 20header4

Halloween Words

Can you help translate any of these Halloween themed words and help grow the online presence of the isiZulu language? 


Get started now!

Follow the links below and start translating these words - and be part of the isiZulu Living Dictionary! 

You can add these words, or other words directly here

Don't have an Oxford Dictionaries account? Register here


batadd word to the dictionary>>
costumeadd word to the dictionary>>
deadadd word to the dictionary>>
ghostadd word to the dictionary>>
goblinadd word to the dictionary>>
graveyardadd word to the dictionary>>
hauntedadd word to the dictionary>>
jack o'lanternadd word to the dictionary>>
monsteradd word to the dictionary>>
mummyadd word to the dictionary>>
partyadd word to the dictionary>>
pumpkinadd word to the dictionary>>
scarecrowadd word to the dictionary>>
skeletonadd word to the dictionary>>
skulladd word to the dictionary>>
spelladd word to the dictionary>>
spideradd word to the dictionary>>
spider webadd word to the dictionary>>
spookyadd word to the dictionary>>
to scareadd word to the dictionary>>
treatadd word to the dictionary>>
trickadd word to the dictionary>>
vampireadd word to the dictionary>>
werewolfadd word to the dictionary>>
witchadd word to the dictionary>>
zombieadd word to the dictionary>>
Imibono nolunye ulwazi okuqukethwe kokuthunyelwe kwe-OxfordWords nokuphawuliwe akubonisi imibono nendlela yokubona okuthile kwe-Oxford University Press.

Ixhaswe u-Oxford