Header cropped

Ukuthenga, ukuthengisa nokuhweba

Amagama aphathelene nokuthenga, ukuthengisa nokuhweba


Lisho ukuthi leli gama 'wealth' ngesiZulu? Lifake lapha esichazamazwini!


Lisho ukuthini igama elithi 'save' ngesiZulu? Lifake lapha esichazamazwini!


Lisho ukuthi leli gama 'commodity' ngesiZulu? Lifake lapha esichazamazwini!


Ungakwazi ukuhumusha leli gama 'retail' ngesiZulu? Lifake lapha esichazamazwini!


Kushiwo kanjani ngesiZulu ukuthi 'credit'? Sifake lapha isihumusho!


Kushiwo kanjani ngesiZulu ukuthi 'agreement'? Sifake lapha isihumusho!


Kushiwo kanjani ngesiZulu ukuthi 'illegal trade'? Sifake lapha isihumusho!


Kushiwo kanjani ngesiZulu ukuthi 'online shopping'? Sifake lapha isihumusho!


Lichaza ukuthini leli gama 'bargain' ngesiZulu? Lifake lapha esichazamazwini!


Ungakwazi ukuhumusha leli gama 'homeloan' ngesiZulu? Lifake lapha esichazamazwini!


Lisho ukuthi leli gama 'deal' ngesiZulu? Lifake lapha esichazamazwini!Kushiwo kanjani ngesiZulu ukuthi 'global trading'? Sifake lapha isihumusho!


Lisho ukuthi leli gama 'import' ngesiZulu? Lifake lapha esichazamazwini!


Ungakwazi ukuhumusha leli gama 'export' ngesiZulu? Lifake lapha esichazamazwini!


Ungakwazi ukuhumusha leli gama 'supply' ngesiZulu? Lifake lapha esichazamazwini!


Ungakwazi ukuhumusha lesi sigatshana samagama 'shopping list' ngesiZulu? Sifake lapha isihumusho!


Lisho ukuthi leli gama 'wholesale' ngesiZulu? Lifake lapha esichazamazwini!


Lisho ukuthi leli gama 'distribution' ngesiZulu? Lifake lapha esichazamazwini!


Kushiwo kanjani ngesiZulu ukuthi 'market share'? Sifake lapha isihumusho!Kusho ukuthini ukuthi 'production' ngesiZulu? Shono lapha!

The opinions and other information contained in OxfordWords blog posts and comments do not necessarily reflect the opinions or positions of Oxford University Press.

Powered by Oxford