Nlc 20article 20image edited

Okufanele umbhali akuqaphele uma ebhala indaba


Usuqalile unyaka, besithathe ikhefu emsebenzini nasesikoleni. Ngifisa ukuthatha ithuba lokusiza ababhali ukuthi balolonge amakhono abo okubhala ngesiZulu.

Ziningi izinto ezibhekwayo uma kubhalwa. Kule-athikili ngizogxila kokumbalwa okusiza ukubhala indaba. Okubaluleke kakhulu ukuthi umbhali akacabangisise ukuthi uzobhala ngani. Uma esecabangile, akanikeze indaba yakhe isihloko esihehayo. Kufanele abeke umfundi esimeni sokulindela ngomdlandla lokho abhala ngakho. Isihloko masicace singadidi ofundayo.

Uma umbhali efuna ukuheha umfundi isingeniso sakhe masenze umfundi alangazele ukuzwa ngalokho azobhala ngakho. Lokhu kwenzeka ngokwenza umfanekiso wendaba emqondweni.


 Okufanele umbhali azibuze kona:

  • Yisiphi isihloko engizobhala ngaso?
  • Sisemqoka kangakanani?
  • Ngubani odinga lesi sihloko?
  • Ngiqinisekile ukuthi ngizokwazi ukumanelisa?
  • Kukhona okunohlonze ngendaba yami?


Angaqala ngokubhala izihlokwana afuna ukubhala ngazo. Kubalulekile ukuthi umbhali azibuze ukuthi uhlose ukuthi umfundi atholeni endabeni yakhe. Akaqonde ngqo kulokho angazami ukufaka imiqondo eminingi noma izihloko eziningi endabeni yakhe. Uma indaba yakhe icacile futhi iqonde ngqo kulokho abhala ngakho, wenza umfundi ayilandele kalula indaba futhi ayithande.

Umbhali angabeka izihlokwana uma ebhala angabuye uzisuse uma eseqedile ukubhala indaba yakhe. Lokhu kusiza ukuthi angazitholi esephumile emqondweni waleso sihlokwana abhala ngaso. Umzimba wendaba kufanele ube nendikimba eyodwa futhi eqondile.

Iphutha elijwayelekile ababhali abalenzayo uma beqala ukubhala, bashintsha kaningi indlela ababhala ngayo. Lokhu kuholela ekutheni umfundi adideke. Uma umbhali ebhala ngomuntu wokuqala, akaqhubeke kanjalo angashintshi. Akangabonakali esebhala ngomuntu wesithathu. Uma lokho kwenzeka kufanele kube nesizathu futhi umfundi aqasheliswe ngalolu shintsho. Uma futhi kushintsheka inkathi umfundi akaqasheliswe.

Emqondweni wakhe umbhali akabone umfundi wendaba ehlezi phambi kwakhe. Makenze sengathi uxoxa naye. Indaba yakhe mayibe yinkulumo phakathi kwakhe nomfundi.

Umbhali angabuza umbuzo kumfundi. Lokhu kubeka umfundi esimeni sokuzibona eyingxenye yendaba. Nokho ke abanye abakuboni kudingekile lokhu, kodwa kubalulekile.

Umbhali akasebenzise ulimi olulula futhi olujwayelekile. Futhi akasebenzise amagama noma ulimi olunikeza umfanekiso walokho akushoyo.

Kubaluleke kakhulu ukuthi umbhali enze ucwaningo ngesihloko azobhala ngaso. Esikhathini esiningi umuntu ubhala ngaleso sihloko azi kangcono ngaso. Noma kunjalo kusemqoka ukuthi abhekisise ukuthi abanye ababhali bathini ngaleso sihloko. Futhi kubalulekile ukuveza imiqondo ehlukeni; imiqondo evumayo kanye nemiqondo ephikisana nowakho.

Kufanele umbhali angesabi ukuvulela impikiswano phakathi kwabanye abantu abazi kabanzi ngesihloko abhala ngaso kanye nalabo abangavumelani nalokho akushoyo. Impikiswano ingasiza ukuthi umbhalo wakhe ubonise ukuthi uyazi futhi uqinisekile ngalokho abhala ngakho kanti nempekiswano ingaveza ukuthi imibono yakhe ayintengantengi.

Uvumelekile ukucaphuna kweminye imibhalo. Lokho kwenza kubonakale ukuthi umbhali ulwenzile ucwaningo futhi abafundi bakholwe yilokho okubhalile.

Njengoba kwenzeka uma kubhalwa inganekwane noma yiluphi uhlobo lwendaba, kusemqoka ukuthi umbhali aphethe indaba ngokubuyisa umqondo womfundi engqikithini umbhali abeqonde kuyona. Kufanele akwenze lokhu ngendlela ecacile futhi eqoqa ukuphela kwendaba yakhe.

Kubalulekile kakhulu ukubhala imisho emifishane. Uma imisho imide, igcina isifaka imibono eminingi okungaholela ekutheni umfundi agcine esedideka. Umcabango ungabhaleka ngokusebenzisa imisho emifishane kodwa umbhali aqaphele kungabikhona ubujuqujuqu.

Ukuze indaba yakhe ibe nohlonze kufanele ukuthi umbhali phambi kokuqala ukubhala, abhale izihlokwana ezimayelana nendaba yakhe ngokulandelana kwazo. Uma esezibhalile, kubalulekile ukuthi azibukeze kube kathathu. Lokhu kwenza ukuthi abe nesiqiniseko salokho okufanele kube sendatsheni nalokho okungafanele. Kufanele akhumbule ukufundisisa kaningi ipulani ukuze abone namaphutha.

Kubalulekile ukuthi umbhali athole indlela yakhe ehlukile yokubhala ezokwenza umbhalo wakhe ungafani nowabanye. Ukubhala ngendlela yakhe nangokusebenzisa amagama athize ngendlela ethize kwenza indaba yakhe yehluke ezindabeni zabanye ababhali. Lokhu kushiya uphawu kumbhali nasendatsheni yakhe.>>Iziqondiso zegrama, amacebo okubhala nokunyeokuningi>>
See more from Explore