MayelanaNgabe yiniuhlelolwe-Oxford Global Languages

I-Oxford Global Languages (OGL) uhlelo olukhulu kakhulu lwakwa-Oxford Dictionaries oluhlose ukwakha izinsiza zamagama ezilimi zomhlaba ezingaphezu kwe-100 ukuze zitholakale kwi-inthanethi.  

Sibonga i-OGL, ulwazi oluningi olusezingeni eliphezulu lwamagama ezilimi ezehlukahlukene luyatholakala manje endaweni okugcinwa kuyo eyodwa, ehlangene ukuthi isetshenziswe izikhulumi zolimi, abafundi, kanye nabasunguli.

I-OGL ihlose ukuguqula ulwazi lokuthile lwezigidi zabantu emhlabeni-jikelele ngokuthi bakwazi ukuthola ulimi lwabo ngendlela edijithali - kuma-website, ama-app, nangamanye amathuluzi.

I-OGL iqopha ukuthi izilimi eziphilayo, kuhlanganisa nezilimi zalo ezehlukile kulezo ezikhulunywayo nezezigodi, zisetshenziswa kanjani namhlanje.

I-OGL yethula amasayithi ezilimi ezimbili zokuqala, isiZulu nesiSuthu saseNyakatho, ngo-2015, zalandelwa i-Malay, i-Urdu, isiTswana, i-Indonesia, i-Romanian, i-Latvian, i-Hindi nesiSwahili. Ezinye eziningi zizofakwa eminyakeni embalwa ezayo.  

Ngabe ungumsunguli? Thola ukuthi ngabe imininingwane yolimi isetshenziswa kanjani >>
Qaphela, Isizinda semininingwane yamagama kule-website yashicilelwa okokuqala yi-Oxford University Press Southern Africa Pty (Ltd) ngo-2010 njengeSichazamazwi Sesikole Sezilimi Ezimbili sakwa-Oxford: isiZulu nesiNgisi (uhleli omkhulu u-G-M de Schryver, umdidiyeli omkhulu u-N Sibiya, ungoti womkhakha wezilimi u-A Wilkes) kanti sifakwa lapha lapha ngesivumelwano ne-OUPSA. © Umbhalo wesiNgisi, Oxford University Press Southern Africa Pty (Ltd) 2010. © Umbhalo wesiZulu, TshwaneDJe HLT 2010. Isichazamazwi sathola umklomelo we-2012 SATI ngokuhumusha okuvelele ezichazamazwini.


See more from Explore