Lalela umbhalo wekhasi lewebhu okuxoxiswana kulo kaNakanjani Sibiya oqoshiweUmbhalo wekhasi lewebhu okuxoxiswana kulo obhalwe umbhali owusaziwayo wekhasi lewebhu okuxoxiswana kulo Wesichazamazwi Esiphilayo sesiZulu sase-Oxford, umbhali waseNingizimu Afrika uNakanjani Sibiya

Lo mbhalo oqoshiwe ufundwa uMphathi Wolimi LwesiZulu uSibusiso Dlamini Wesichazamazwi Esiphilayo sesiZulu sase-Oxford.

The opinions and other information contained in OxfordWords blog posts and comments do not necessarily reflect the opinions or positions of Oxford University Press.

Powered by Oxford