Lalela umbhalo wekhasi lewebhu okuxoxiswana kulo kaNakanjani Sibiya oqoshiweUmbhalo wekhasi lewebhu okuxoxiswana kulo obhalwe umbhali owusaziwayo wekhasi lewebhu okuxoxiswana kulo Wesichazamazwi Esiphilayo sesiZulu sase-Oxford, umbhali waseNingizimu Afrika uNakanjani Sibiya

Lo mbhalo oqoshiwe ufundwa uMphathi Wolimi LwesiZulu uSibusiso Dlamini Wesichazamazwi Esiphilayo sesiZulu sase-Oxford.

See more from Explore