Motm banner

Ilungu Lenyanga: Sifundo Luthuli

Siye sathola amagama amangalisayo kule nyanga esichazamazwini esiphilayo. Besifuna ukubungaza ilungu lethu lenyanga ngokuthi sinikeze incazelo yalo emfushane. Lona umsebenzisi ofake amagama amaningi esichazamazwini esiphilayo sesiZulu.
  • Yini eyakuheha ukuthi ube yingxenye yesichazamazwi esiphilayo sesiZulu? 

Ngingumuntu oluthandayo kakhulu ulimi lwesiZulu, ukuthanda akusho lutho uma ngingaluvikeli ukutheni kushabalale. Kungakho ngibambe iqhaza.


  • Ucabanga ukuthi umphakathi okhuluma isiZulu ungahlomula kanjani kuso? 

Umphakathi ungahlomula lukhulu,  ngingabala ukwazi amagama esiZulu ayiwonawona ahambisana nesikhathi samanje.

 

  • Ngabe unalo igama noma isisho okuyintandokazi yakho kwesiZulu? 

Ayikho inkomo yobuthongo 


  • Yiziphi ezinye izinto ongathanda ukuzibona esayithini yesichazamazwi esiphilayo? 

Ngingathanda ukubona kuhunyushwa izaga nezisho. 


Ungathanda ukuba yilungu lenyanga lesichazamazwi sesiZulu sakwa-Oxford? 
Qala ufake amagama esichazamazwini namhlanje!

The opinions and other information contained in OxfordWords blog posts and comments do not necessarily reflect the opinions or positions of Oxford University Press.

Powered by Oxford