Njomane

Member of the month: Vusi Mhlongo

Siye sathola izihumusho namagama okumangalisayo esichazamazwini esiphilayo kule nyanga. Besifuna ukugubha lempumelelo ngokuthi sinike incazelo emfushane ngelungu lethu lenyanga. Lona umsebenzisi ofake amagama amaningi esichazamazwini esiphilayo sesiZulu.. 

Yini eyakuheha ukuthi ube yingxenye yeSichazamazwi Esiphilayo sesiZulu?

Into eyangiheha ukuthi ngiyakuthanda ukubona ulimi lwesizulu luba sezingeni lomhlaba.


Ucabanga ukuthi umphakathi okhuluma isiZulu ungahlomula kanjani?

Umphakathi ongahlomula ngokuthi uzimbandakanye ngokuphonsa itshe esivivaneni.

Ngabe unalo igama lesiZulu eliyintandokazi yakho noma isisho? Lisho noma sisho ukuthini?

Yebo. Ithi ingahamba idle udaka
Incazelo: Uma uhambile ulindela noma yini; awenzi izinto ngokuthanda njengoba ukini.

Yiziphi ezinye izinto ongathanda ukuzibona esayithini yeSichazamazwi Esiphilayo?

Izinto engithanda ukuzibona ukuthi ngibone landa inani enkundleni yokuxoxisana.

See more from Explore