Elizabeth Nhlapo: Igudu Selishe Amanzi

Yihora lesishiyalagombili kusihlwa ekwindla, ngaphandle umoya uyaheleza, izihlahla ziyavungama kuyasho ukuthi lisanda kuziphosa kunina endaweni yokuhlala abafundi besikhungo sase-Wits, i-Esselen Residence e-Hilbrow. Iningi labafundi ngalesi sikhathi libhekene nezincwadi kodwa uNonhlanhla yena uthe dekle phezu kombhede ugqolozele umakhalekhukhwini. UNonhlanhla yilokhu emoyizela kuyabonakala nje ukuthi kukhulu okudingidwayo kulo makhalekhukhwini wakhe futhi kuyamthokozisa.

Le ntokazi uNonhlanhla ingeyokudabuka elokishini laseDuduza, e-Eastrand. Izalwa uMnumzane Nhlapo kanye noMam’uMoshoeshoe. UNonhlanhla lo uyintombazanyana enhle okwelanga liphuma enjalo nje ukhaliphile unyathela ngabantwana kwazise ufuze unina uMaMshoeshoe. UNonhlanhla uqhamuka ekhaya elihloniphekile elinesizotha futhi ufundisiwe inhlonipho ngoba phela ihlonipha nalapho ingeyukwendela khona. Kusukela ekhula wayeyinkomo idla yodwa, ubungamtholi ehlanganyele nabanye. Ubefundisiwe ngabazali bakhe mayelana nobungozi babafana kwazise zibanjwa zisemaphuphu. Yingakho-ke uNonhlanhla eyabafana wayeyishaya indiva, umuzwe esethi, “Abafana yizilingo nje, angiziboni mina ngithandana (nomfana) maduze nje, okungcono futhi ngukuthi nginake lo mthombo wolwazi ukuze ngizakhele ikusasa eliqhakazile”. Konke kuqale ukushintsha mhla ehamba eseyohlala yedwa esikoleni, wakhohlwa yimiyalo yabazali bakhe.

Kuthe efika enyuvesi uNonhlanhla wathola abangane abasha abangomakade bebona, abanye banezingane kanti abanye bamiselwe. Wafunda kwezakhe naye ukuthi ziyamshiya eziya encemeni. Wase(-ke uNonhlanhla) ebona kungcono ukuthi aqale naye enze lokhu okwenziwa abangani bakhe ngokusebenzisa umakhalekhukhwini wakhe, ukuze akwazi ukungena kulokhu okubizwa ngokuthi i-online dating sites,nayo ayeyiboniswe ngabangani bakhe . Yaqala-ke intombi kaSigegede ukuphenyaphenya ko-Facebook, Mxit, naku-Skout. Kusenjalo kulobo busuku, uNonhlanhla wazithola esezithamunda nenye insizwa ezibiza ngo Handsome179_luv.

Ingxoxo yabo yenza uNonhlanhla ukuthi azizwe ngenye indlela ayengakaze azizwe ngayo ngaphambilini. “Ingabe uthando lolu noma yini...Ngingamthanda kanjani pho umuntu engingakaze ngimbone futhi esengikhulume naye imizuzwana nje?”, azibuze uNonhlanhla. Ngakaphathi kuye kwakukhona ukungabaza ngalo mlisa u-Handsome179_luv kodwa wazitshela ukuthi kufanele asuse le micabango emibi. Wakhumbula enye intombazane uMpho engumakhelwane wakhe e-Esselen Residence. UMpho wayethandana nomaNtshingilane wase-Fidelity Security futhi banengane eneminyaka emibili. Wayethanda ukugcizelela uMpho ukuthi ‘uthando aluboni’ kwazise phela uMpho wayefundela ubudokotela kodwa ebe esanganiswa insizwa ehola amakinati. Lokhu kwenza uNonhlanhla abone ukuthi ngempela le ntokazi iqinisile nakhu phela esezizwa ngenye indlela ngalo mlisa amthole kulo online dating site angazi lutho ngaye.

“Nonhlanhla nkosazana emhlophe, ndoni yamanzi ngiyancenga bandla ukuthi sibonane kwanamhlanje. Hee madoda, angizenzi kodwa ngihlushwa yilolu thando olujulile olusenhlizweni yami” kusho u-Handsome179_luv ngenkathi besaxoxa ngomakhalekhukhwini. Lesi sicelo senza uNonhlanhla kumcacele ukuthi ngempela  lona ngumaqondana wakhe, uze udela impilo yakhe ngokuza endaweni enobungozi i-Hilbrow ukuze bahlangane. “Yaze yangisiza le online dating site bengizolitholaphi leli soka elinjena” ezishaya isifuba uNonhlanhla kodwa aphinde azibuze ukuthi engabe yini lena engaka u-Handsome179_luv afuna ukuyibona ngaye nje ebusuku. Kuwo lowo mzuzu akhumbule imiyalo yabazali bakhe, “Hmm…yazi umama wake wangiyala ngabantu abathumbanayo, abadlwengulayo futhi nabasebenzisa amantombazane amancane ukudayisa ngemizimba”.

Abuye azikhuze uNonhlanhla esethi, “ Hhayi suka man u-Handsome179_luv ngeke akwenze lokho kimi. Lesi sinqandamathe sami siyabonakala ukuthi singumuntu olungile, onobuntu futhi ngeke nje (nakwaMadala eJudeni) enze into engasile”. Ladlula ke ihora lesishiyagalolunye, wabe eseshaya ucingo u-Handsome179_luv ebika ukuthi ungaphandle emotweni emnyama i-Mercedes Benz esigcwele amaqabunga ezihlahla okhakhayini. Yasondela-ke intokazi kaSigegede, yazithela phakathi emotweni efudemele ubungaphika ukuthi kusekwindla.

Bathuka boma bobabili emotweni, kwathula kwathi cwaka kwangathi babona isipoki uqobo. Inkukhu yanqunywa umlomo kubo bobabili. Ukumangala, ukuphoxeka nokudumala kwakubhalwe ebusweni babo. Kwazwakala uNonhlanhla ngesikade ebabaza sakubanjwa ngamalimi ethi “Hhawu… ba…….ba”.  

See more from Explore